Pot Pourri, 1988, Polaroid, 20X24 inches

 

From the same series. From the same series. Back.